Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠΠληροφορίες Περιεχόμενα Ευρετήριο Υποδείγματα


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 • Αγγελιόσημο:
  -αγγελιόσημο υπέρ ΤΣΠΕΑΘ Λογαριασμοί: 54.90 64.02.02 Γνωματεύσεις: 232/2209/1994
 • Αγορές
  -αγορές εξωτερικού: Ομάδες: 2.6 Γνωματεύσεις: 97/1720/1992 159/2035/1993 177/2093/1993 184/2098/1993 201/2127/1994 203/2139/1994 214/2172/1994
  -αγορές και πωλήσεις σε ΞΝ που διακανονίζονται σε Ξ.Ν χωρίς να μεσολαβεί δραχμοποίηση Γνωματεύσεις: 214/2172/1994
  -αγορές και πωλήσεις τοις μετρητοίς Γνωματεύσεις: 37/1046/1988
  -δασμοί εισαγωγής Ομάδες: 2.6.6
  -εκπτώσεις Ομάδες: 2.5.5
  -επιστροφές Ομάδες: 2.5.4
  -ζημίες συμβάσεων Ομάδες: 2.5.6
  -κόστος (αξία) κτήσεως Ομάδες: 2.5.3
  -παραγγελίες εξωτερικού Ομάδες: 2.6
  -τιμολογιακή αξία Ομάδες: 2.5.3.1
 • Αγροζημίες
  Λογαριασμοί: 10.04
 • Αγροί
  Λογαριασμοί: 10.04
 • Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις
  Γνωματεύσεις: 300/2458/1998
 • ¶δεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου Δ.Χ
  Λογαριασμοί: 16.03
 • Αδράνειας κόστος
  Γνωματεύσεις: 46/1189/1989
 • Αδρανοποίηση πάγιων στοιχείων
  Ομάδες: 1.11.4
 • Ακίνητα μισθωμένα:
  -δαπάνες διαμορφώσεως χώρων Λογαριασμοί: 16.10
  -επισκευές και συντηρήσεις Θέματα Λογαριασμών: 11.9
  -μίσθωση ασκεπούς χώρου Θέματα Λογαριασμών: 11.9
 • Ακίνητα τρίτων:
  -δαπάνες του μισθωτή συνιστούν εισόδημα του εκμισθωτή Θέματα Λογαριασμών:
  -κτίρια και τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων Λογαριασμοί: 11.07
  -λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων Λογαριασμοί: 11.09
  -μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Λογαριασμοί: 12.07 12.10
  -τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών Λογαριασμοί: 11.08
  -υπεκμίσθωση Θέματα Λογαριασμών:
  -υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων Λογαριασμοί: 11.10
 • Ακίνητα:
  -αποζημίωση για αποκατάσταση ζημιών Θέματα Λογαριασμών:
  -αποζημίωση που καταβάλλεται στο μισθωτή για αποχώρηση από το μίσθιο Λογαριασμοί: 81.03.00
  -ασφαλιστική αποζημίωση απολεσθέντος παγίου Λογαριασμοί: 81.03.00
  -εισόδημα από εκμίσθωση Θέματα Λογαριασμών:
  -εισπραττόμενη αποζημίωση ή ποινική ρήτρα από τον μισθωτή Λογαριασμοί: 81.01.02
  -εκποίηση μέσα στην πενταετή περίοδο διακανονισμού του Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών:
  -εκποίηση όταν το κτίριο (ή μηχάνημα) έχει υπαχθεί σε αναπτυξιακό νόμο Λογαριασμοί: 81.03.00
  -ζημίες από εκποίηση Λογαριασμοί: 81.03.00
  -ιδιοκατοίκηση Θέματα Λογαριασμών:
  -κέρδος (αμοιβή) για την παραχώρηση σε τρίτους της χρήσεως βιομηχανοστασίου Λογαριασμοί: 81.03.00
  -μίσθωση ασκεπούς χώρου Θέματα Λογαριασμών:
  -υπερτίμηση από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου Λογαριασμοί: 81.03.00
 • Ακινήτων αξία: διαχωρισμός σε αξία οικοπέδου και κτισμάτων
  Γνωματεύσεις: 171/2083/1993
 • Ακινήτων εμπράγματα δικαιώματα
  -γνωμάτευση Γνωματεύσεις: 239/2225/1995
  -λογαριασμοί Λογαριασμοί: 02 06
 • Ακριβοδίκαιη αξία (fair value):
  -επί ανταλλαγής παγίων Ομάδες:
 • ¶λλες μέθοδοι αποτιμήσεως των αποθεμάτων που δεν αναγνωρίζονται από την κείμενη νομοθεσία στη χώρα μας
  Ομάδες: 2.11.7
 • Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία :
  -διαδικασία επί αγαθών τρίτων προς επεξεργασία Λογαριασμοί: 01 05
  -διαδικασία επί αγαθών τρίτων προς πώληση Λογαριασμοί: 01 05
  -καταχώρηση περιουσιακών στοιχείων τρίτων στο βιβλίο απογραφών Λογαριασμοί: 01 05
  -κινητά μισθωμένα Λογαριασμοί: 01 05
  -κινητά προς φύλαξη Λογαριασμοί: 01 05
  -κινητά τρίτων προς χρήση Λογαριασμοί: 01 05
  -μεσεγγύηση εμπορευμάτων Λογαριασμοί: 01 05
  -παρακαταθήκη λόγω αγοράς για λ/σμό τρίτου Λογαριασμοί: 01 05
  -χρεόγραφα προς φύλαξη Λογαριασμοί: 01 05
 • ¶μεσα υλικά
  Ομάδες: 2.4.4
 • Αμοιβαία κεφάλαια:
  -Α.Ε Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θέματα Λογαριασμών:
  -γνωματεύσεις ΕΣΥΛ Γνωματεύσεις: 100/1739/1992 233/2213/1994
  -έννοια Λογαριασμοί: 40.90 Θέματα Λογαριασμών:
  -εξαγορά του τίτλου Θέματα Λογαριασμών:
  -κεφάλαιο Λογαριασμοί: 40.90
  -λογιστική παρακολούθηση Λογαριασμοί: 40.90
  -μερίσματα Λογαριασμοί: 76.01.03 76.01.08 Θέματα Λογαριασμών:
  -μερίσματα μεριδίων εξωτερικού Λογαριασμοί: 76.01.08
  -μερίσματα μεριδίων εσωτερικού Λογαριασμοί: 76.01.03
  -μεταβίβαση Θέματα Λογαριασμών:
  -φορολογία Θέματα Λογαριασμών:
 • Αμοιβές διαχειριστών Ε.Π.Ε:
  -αμοιβές διαχειριστών εταίρων Γνωματεύσεις: 9/772/1986
  -επιχειρηματική αμοιβή εταίρων προσωπικών εταιριών Θέματα Λογαριασμών: 60.5.3
  -φόρος εισοδήματος και χαρτόσημο επί των αμοιβών (βλ. «φόρος εισοδήματος και χαρτοσήμου επί αμοιβών διαχειριστών ΕΠΕ» Λογαριασμοί: 54.09.13
 • Αμοιβές εκτός έδρας
  Λογαριασμοί: 60.00.11
 • Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων:
  -διαφόρων τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος Λογαριασμοί: 64.98.05
  -ελεύθερων επαγγελματιών μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου Λογαριασμοί: 64.98.04
 • Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος:
  -για τις μετακινήσεις και τα οδοιπορικά εκτός έδρας Θέματα Λογαριασμών: 61.00.3.1
  -δωρεάν παροχή υπηρεσιών από ελεύθερο επαγγελματία Θέματα Λογαριασμών:
  -ελεύθεροι επαγγελματίες φυσικά πρόσωπα Θέματα Λογαριασμών: 61.00.2
  -ελεύθερου επαγγελματία από ΑΕ ή ΕΠΕ Θέματα Λογαριασμών: 61.00.2
  -ελεύθερου επαγγελματία από εκπαιδευτήρια ή φροντιστήρια Θέματα Λογαριασμών: 61.00.2
  -ελεύθερου επαγγελματία από ΟΕ ή ΕΕ Θέματα Λογαριασμών: 61.00.2
  -ελεύθερου επαγγελματία συνταξιούχου Θέματα Λογαριασμών: 61.00.2
  -η αμοιβή του ελεύθερου επαγγελματία αναγνωρίζεται ως εκπιπτόμενη δαπάνη Θέματα Λογαριασμών: 61.00.3.4
  -κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των ελεύθερων επαγγελμάτων Θέματα Λογαριασμών: 61.00.1
  -νόμιμα δικαιολογητικά που εκδίδουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες Θέματα Λογαριασμών: 61.00.2 61.00.3.1
  -παρακράτηση φόρου από τις καταβαλλόμενες αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες Θέματα Λογαριασμών: 61.00.3.3
  -ποιοι χαρακτηρίζονται ελεύθεροι επαγγελματίες Θέματα Λογαριασμών: 61.00.1
  -τα κατά τον Κ.Β.Σ δικαιολογητικά που εκδίδουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες Θέματα Λογαριασμών: 61.00.2
  -το εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων Θέματα Λογαριασμών: 61.00.3.1
  -φορολογία εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών Θέματα Λογαριασμών: 61.00.3
  -χρόνος κτήσεως του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος Θέματα Λογαριασμών: 61.00.3.2
 • Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:
  -αμοιβές εκτός έδρας Λογαριασμοί: 60.00.11
  -αμοιβές μαθητευομένων Λογαριασμοί: 60.00.12
  -αμοιβές μελών Δ.Σ με σύμβαση μισθώσεως εργασίας Λογαριασμοί: 60.00
  -αμοιβές υπερωριακής απασχολήσεως Λογαριασμοί: 60.00.02
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 60 Θέματα Λογαριασμών: 60.2
  -από 1.1.2002 οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου Θέματα Λογαριασμών: 60.6
  -αποδοχές προσωπικού από άποψη Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών: 60.6
  -ασφαλιστικές εισφορές επί μισθών ή απολαβών εταίρων εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα Θέματα Λογαριασμών: 60.5.3
  -δανεισμός μισθωτού Θέματα Λογαριασμών: 60.7
  -διάκριση της εργασίας σε εξαρτημένη και ανεξάρτητη Θέματα Λογαριασμών: 60.3
  -διευθύνοντες υπάλληλοι Θέματα Λογαριασμών: 60.4
  -δικαιούχοι αμοιβών Λογαριασμοί: 53.08
  -έκτακτες αμοιβές (βλ. έκτακτες αμοιβές εργαζομένων) Λογαριασμοί: 60.00.09
  -έννοια και διακρίσεις των μισθωτών κατά το εργατικό δίκαιον Θέματα Λογαριασμών: 60.4
  -επί καταβολή των αμοιβών μέσω τραπέζης δεν απαιτείται η υπογραφή των δικαιούχων στη μισθοδοτική κατάσταση Θέματα Λογαριασμών: 60.5.1
  -επίδομα ισολογισμού Θέματα Λογαριασμών: 60.00.00.4
  -επιχειρηματική αμοιβή διαχειριστών ΕΠΕ Θέματα Λογαριασμών: 60.5.3
  -επιχειρηματική αμοιβή εταίρων προσωπικών εταιριών Θέματα Λογαριασμών: 60.5.3
  -εργάτης Θέματα Λογαριασμών: 60.4
  -εργοδοτικές εισφορές για προσλήψεις εργατοϋπαλληλικού προσωπικού Θέματα Λογαριασμών: 60.8
  -εργοδοτικές εισφορές νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού Θέματα Λογαριασμών: 60.8
  -ιδιωτικός υπάλληλος Θέματα Λογαριασμών: 60.4
  -καταβολή του Φ.Μ.Υ από την επιχείρηση Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -μισθοί εταίρων προσωπικών εταιριών Θέματα Λογαριασμών: 60.5.3
  -μισθωτός Θέματα Λογαριασμών: 60.4
  -νόμιμο δικαιολογητικό η μισθοδοτική κατάσταση Θέματα Λογαριασμών: 60.5.1
  -οι αμοιβές προσωπικού από άποψη Κ.Β.Σ Θέματα Λογαριασμών: 60.5.1
  -οικογενειακά επιδόματα εμμίσθων Λογαριασμοί: 60.00.01
  -παρακράτηση και απόδοση του φόρου επί των αποδοχών του προσωπικού - υποβολή στοιχείων στη Δ.Ο.Υ Θέματα Λογαριασμών: 60.6
  -παραχώρηση υπηρεσιών μισθωτών σε άλλη επιχείρηση Θέματα Λογαριασμών: 60.7
  -παραχώρηση υπηρεσιών μισθωτών σε άλλη επιχείρηση (δανεισμός μισθωτού) Θέματα Λογαριασμών: 60.7
  -περιεχόμενο του λογαριασμού Θέματα Λογαριασμών: 60.1
  -πλασματική επιχειρηματική αμοιβή των διαχειριστών ΕΠΕ Θέματα Λογαριασμών: 60.5.3
  -ποσά καταβαλλόμενα οικειοθελώς σε συνταξιούχο υπάλληλο της επιχείρησης Λογαριασμοί: 82.00
  -προϋποθέσεις για την αναγνώριση της δαπάνης Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -τακτικές αμοιβές (βλ. ομότιτλο θέμα) Λογαριασμοί: 60.00.00
  -υπάλληλος Θέματα Λογαριασμών: 60.4
  -υπηρέτης Θέματα Λογαριασμών: 60.4
  -φορολογική αντιμετώπιση των αμοιβών προσωπικού Θέματα Λογαριασμών: 60.5
 • Αμοιβές μαθητευομένων
  Λογαριασμοί: 60.00.12
 • Αμοιβές μελών Δ.Σ:
  -αμοιβές μελών Δ.Σ με σύμβαση μισθώσεως εργασίας Λογαριασμοί: 60.00
  -έξοδα παραστάσεως Λογαριασμοί: 61.01.00
 • Αμοιβές προσωπικού από άποψη φορολογίας εισοδήματος:
  -αμοιβές εταίρων προσωπικών εταιριών Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -αμοιβές λογιστή δεν αναγνωρίζονται αν δεν υπογράψει τη δήλωση φόρου εισοδήματος Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -αμοιβές μη εταίρου διαχειριστή ΕΠΕ Θέματα Λογαριασμών: 60.5.5
  -αμοιβές προσωπικού συνδεόμενου με τον εργοδότη με συγγενικό δεσμό Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -αμοιβές σε χρήμα ή σε είδος Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -αμοιβή επιχειρηματία Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -αναγνωρίζονται και οι αποδοχές που καταβάλλονται οικειοθελώς, αρκεί να είναι παραγωγικές Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -αποδοχές μέλους Δ.Σ εργαζομένου στην εταιρία ως μισθωτός Θέματα Λογαριασμών:
  -βεβαίωση καταβολής εισφορών Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -δεν εκπίπτει ο Φ.Μ.Υ που καταβάλλει ο εργοδότης Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -η δήλωση των αποδοχών στη Δ.Ο.Υ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση της δαπάνης Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις αμοιβές να προσφέρουν πραγματική υπηρεσία στην επιχείρηση Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
 • Αμοιβές σε εταιρίες μελετών τεχνικών έργων εξωτερικού
  Λογαριασμοί: 61.01.02
 • Αμοιβές συνεργατών με το "κομμάτι"
  Γνωματεύσεις: 132/1879/1993
 • Αμοιβές τρίτων:
  -αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας Λογαριασμοί: 61.03.01
  -αμοιβές υπεργολάβων Λογαριασμοί: 61.93
  -εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία για ελεύθερους επαγγελματίες Λογαριασμοί: 61.92
  -μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου Λογαριασμοί: 61.90
 • Αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
  Λογαριασμοί: 03 07
 • Αναδιοργανώσεως έξοδα:
  -λογισμικά προγράμματα Λογαριασμοί: 16.17
 • Αναλυτικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
  -γνωματεύσεις ΕΣΥΛ Γνωματεύσεις: 132/1879/1993
 • Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως
  -γνωματεύσεις ΕΣΥΛ Γνωματεύσεις: 24/967/1987 62/1389/1990 88/1668/1991 132/1879/1993 156/2031/1993 210/2158/1994 227/2200/1994 280/2314/1996 294/2400/1997
 • Αναλώσιμα υλικά
  -καύσιμα και λοιπά υλικά θερμάνσεως Λογαριασμοί: 64.08
  -υλικά καθαριότητας Λογαριασμοί: 64.08
  -υλικά φαρμακείου Λογαριασμοί: 64.08
 • Αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντος κτιρίου:
  -δεν βαρύνει το κόστος ανεγέρσεως του νέου κτιρίου Θέματα Λογαριασμών:
  -δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα Θέματα Λογαριασμών:
  -εκπίπτει η αναπόσβεστη αξία κτιρίου που κατεδαφίστηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ μετά το σεισμό της 7.9.1999 Θέματα Λογαριασμών:
  -πρέπει να αντιμετωπίζεται ως λογιστική διαφορά Θέματα Λογαριασμών:
 • Αναπροσαρμογή αξίας λοιπών (πλην συμμετοχών και χρεογράφων) περιουσιακών στοιχείων:
  -αν δεν υπάρχει ειδική διάταξη νόμου και γίνει αναπροσαρμογή η προκύπτουσα υπεραξία υποβάλλεται σε πλήρη φορολογία Λογαριασμοί: 41.07
  -διαφορά αναπροσαρμογής Γνωματεύσεις: 187/2107/1993 215/2169/1994 241/2228/1995
  -επιτρέπεται μόνο κατ' εξαίρεση αν ειδικός νόμος την επιτρέψει ή την επιβάλει Λογαριασμοί: 41.07
  -ισχύουσες διατάξεις του ν. 2065/1992 περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων Θέματα Λογαριασμών:
  -φύση της διαφοράς αναπροσαρμογής Λογαριασμοί: 41.07
 • Αναπροσαρμογή αξίας πάγιων στοιχείων:
  -απαιτείται ειδικός νόμος που να επιβάλλει ή να την επιτρέπει Ομάδες: 1.9
  -γίνεται ανά τετραετία από της χρήσεως 1992 Ομάδες: 1.9
  -γνωστοποιήσεις κατά το IAS 16 Ομάδες: 1.9
  -κανόνες που τη διέπουν κατά το IAS 16 Ομάδες: 1.9
  -λόγοι που την επιβάλλουν Ομάδες: 1.9
 • Αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων:
  -ανάπτυξη του λ/σμού Λογαριασμοί: 41.06
  -δωρεάν μετοχές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων Λογαριασμοί: 41.06
  -δωρεάν μετοχές από κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λογαριασμοί: 41.07
  -δωρεάν μετοχές από κεφαλαιοποίηση κερδών ή αποθεματικών Λογαριασμοί: 41.06
  -κριτική της λογιστικής αντιμετώπισης των δωρεάν λαμβανόμενων μετοχών Λογαριασμοί: 41.06
  -περιεχόμενο του λ/σμού 41.06 Λογαριασμοί: 41.06
  -τύχη του λ/σμού 41.06 Λογαριασμοί: 41.06
 • Ανάπτυξη και κωδικαρίθμηση των λογαριασμών
  Ομάδες: 0.12
 • ¶νοιγμα λογιστικών βιβλίων
  Γνωματεύσεις: 18/907/1987
 • Ανταλλαγή αγαθών:
  -ανόμοιων Ομάδες: 7.4
  -όμοιων Ομάδες: 7.4
  -υπηρεσιών Ομάδες: 7.4
 • Ανταλλαγή μετοχών
  Θέματα Λογαριασμών:
 • Ανταλλαγή πάγιων στοιχείων:
  -ανταλλαγή ανόμοιων στοιχείων Ομάδες:
  -ανταλλαγή όμοιων στοιχείων Ομάδες:
  -κατά τα κρατούντα στη χώρα μας Ομάδες: 1.6.6
  -κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις Ομάδες: 1.6.7
 • Ανταλλακτήρια συναλλάγματος
  Γνωματεύσεις: 163/2054/1993
 • Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων:
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 26.1
  -κοστολόγηση Θέματα Λογαριασμών: 26.3
  -λογιστική παρακολούθηση Θέματα Λογαριασμών: 26.2
 • Αντικατάσταση μερών σε πάγια στοιχεία:
  -διαφορά τους από τις δαπάνες βελτίωσης Ομάδες: 1.8.4.1
  -έννοια Ομάδες: 1.8.4.1
  -λογιστική αντιμετώπιση Ομάδες: 1.8.4.2
  -μέθοδος της μειώσεως των σωρευμένων αποσβέσεων Ομάδες: 1.8.4.2
  -μέθοδος της υποκαταστάσεως Ομάδες: 1.8.4.2
  -ομοιότητα με ασυνήθεις επισκευές Ομάδες: 1.8.4.1
 • Αντιπαροχή
  Γνωματεύσεις: 30/1021/1988 72/1462/1990
 • Ανώνυμες εταιρίες μεσιτείας ασφαλίσεων
  -απογράφεται ολόκληρη η περιουσία της επιχείρησης Ομάδες:
 • Ανώνυμης Εταιρίας κεφάλαιο (βλ. Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας)
  Λογαριασμοί: 40.00
 • Αξία κτήσεως των αγοραζόμενων αποθεμάτων:
  -αξία κτήσεως αποθεμάτων που αγοράστηκαν αντί συνολικού τιμήματος Ομάδες: 2.5.3.5
  -γνωματεύσεις ΕΣΥΛ Γνωματεύσεις: 94/1680/1992 171/2083/1993 177/2093/1993 208/2143/1994
  -ειδικά έξοδα αγορών Ομάδες: 2.5.3.2
  -επιβάρυνση με μη εκπιπτόμενο Φ.Π.Α Ομάδες: 2.5.3.3
  -κόστος κτήσεως κατά τα Δ.Λ.Π Ομάδες: 1.6.1
  -ποια έξοδα δεν περιλαμβάνονται στην αξία κτήσεως Ομάδες: 2.5.3.4
  -τιμολογιακή αξία Ομάδες: 2.5.3.1
 • Αξίες μετοχής
  -αξία εκκαθαρίσεως Θέματα Λογαριασμών: 40.00.11
  -αξία ρευστοποιήσεως Θέματα Λογαριασμών: 40.00.11
  -ονομαστική Θέματα Λογαριασμών: 40.00.11
  -πραγματική αξία Θέματα Λογαριασμών: 40.00.11
  -τιμή εκδόσεως Θέματα Λογαριασμών: 40.00.11
  -χρηματιστηριακή αξία Θέματα Λογαριασμών: 40.00.11
 • Απαιτήσεις
  -ανεπίδεκτες είσπραξης Ομάδες:
  -απόσβεση οργανικών απαιτήσεων Ομάδες:
  -αποτίμηση απαιτήσεων σε Ξ.Ν Ομάδες:
  -ασφαλούς είσπραξης Ομάδες:
  -βραχυπρόθεσμες Ομάδες:
  -διάκρισή τους σε μακροπρόθεσμες - βραχυπρόθεσμες Θέματα Λογαριασμών: 18.02.1.1
  -έννοια Ομάδες:
  -επίδικες κατά Ελλ. Δημοσίου Λογαριασμοί: 33.98
  -επισφαλείς Ομάδες: Λογαριασμοί: 33.97
  -κωδικαρίθμηση των λογαριασμών απαιτήσεων Ομάδες:
  -μακροπρόθεσμες Ομάδες:
  -οι προκαταβολές σε θυγατρικές θεωρούνται συνήθως μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Θέματα Λογαριασμών: 18.02.1.1
  -οι πωλήσεις σε θυγατρικές παρακολουθούνται στο λ/σμό 30 «πελάτες» Θέματα Λογαριασμών: 18.02.1.1
  -οργανικές - ανόργανες Ομάδες:
 • Απαιτήσεις κατά του δημοσίου:
  -από δασμούς και φόρους εισαγωγής Λογαριασμοί: 33.14.01
  -από ειδικές επιχορηγήσεις Λογαριασμοί: 33.13.10
 • Απαξιώσεις και υποτιμήσεις παγίων
  Ομάδες: 1.10
 • Απογραφή αποθεμάτων
  -βιβλίο απογραφών Ομάδες:
  -ποια αγαθά περιλαμβάνονται Ομάδες:
  -τρόπος καταχώρησης στο βιβλίο απογραφών των μετοχών και λοιπών χρεογράφων Ομάδες:
 • Απογραφή αποθεμάτων:
  -αγαθά που βρίσκονται «εις χείρας» τρίτων Ομάδες:
  -αγαθά που πωλήθηκαν και δεν παραδόθηκαν στον αγοραστή Ομάδες:
  -ανακριβής τήρηση του βιβλίου απογραφών συνιστά λόγο απορρίψεως των βιβλίων Ομάδες:
  -απογραφή αποθεμάτων υποκαταστήματος Ομάδες:
  -απογραφή κατά αποθηκευτικό χώρο Ομάδες:
  -απογραφή περιουσιακών στοιχείων τρίτων Ομάδες:
  -δεν υπάρχει υποχρέωση απογραφής των αποθεμάτων κατά συντελεστή Φ.Π.Α Ομάδες:
  -έννοια και διακρίσεις της απογραφής (τακτική, έκτακτη, γενική, εσωλογιστική, εξωλογιστική) Ομάδες:
  -μη αναλυτική καταχώρηση της απογραφής δεν καθιστά ανέφικτο τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων Ομάδες:
  -μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του βιβλίου απογραφών συνιστά αυτοτελή φορολογική παράβαση για καθεμιά μέρα καθυστέρησης Ομάδες:
  -μη τήρηση θεωρημένου βιβλίου απογραφών συνεπάγεται την απόρριψη των βιβλίων Ομάδες:
  -παράλειψη συντάξεως απογραφής ενάρξεως συνιστά ανεπάρκεια των βιβλίων Ομάδες:
  -ποιοι υποχρεούνται να πραγματοποιούν απογραφή Ομάδες:
  -σπουδαιότητα της απογραφής για το κύρος των βιβλίων Ομάδες:
  -τρόπος καταχώρησης στο βιβλίο απογραφών Ομάδες:
  -υπό διαμετακόμιση αγαθά Ομάδες:
  -υποχρέωση διενέργειας απογραφής Ομάδες:
  -χρόνος καταχώρησης στο βιβλίο απογραφών Ομάδες:
 • Απογραφής αποθεμάτων διαφορές / ελλείμματα - πλεονάσματα
  Ομάδες: 2.13
 • Αποδείξεις λιανικής πώλησης:
  -θεώρηση Θέματα Λογαριασμών: 70.3.2
  -περιεχόμενο Θέματα Λογαριασμών: 70.3.2
  -υπόχρεοι σε έκδοση Θέματα Λογαριασμών: 70.3.2
  -χρήση εκδόσεως Θέματα Λογαριασμών: 70.3.2
  -χρήση κωδικών αριθμών Θέματα Λογαριασμών: 70.3.2
 • Αποζημιώσεις
  -από ιδιοκτήτη ακινήτου για αποχώρηση από το μίσθιο Λογαριασμοί: 81.03.99
  -από μισθωτή ακινήτου λόγω φθορών στο ακίνητο Λογαριασμοί: 81.01.99
  -από παράνομες πράξεις κρατικών οργάνων Λογαριασμοί: 81.03.99
  -αποζημίωση για προσβολή άυλου περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης Λογαριασμοί: 81.01.99
  -αποζημίωση λόγω έξωσης ή αποδέσμευσης ενοικιασμένου ακινήτου Λογαριασμοί: 81.00.99
  -αποζημίωση λόγω φθορών στο μίσθιο Λογαριασμοί: 81.00.99
  -για αποκατάσταση ζημιών σε ακίνητα Θέματα Λογαριασμών:
  -για αποχή από την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Λογαριασμοί: 81.03.99
  -για διαφυγόντα κέρδη της περιόδου αποκαταστάσεως ζημίας επί καταστροφής παγίου Λογαριασμοί: 81.03.99
  -για φθορά ειδών συσκευασίας προμηθευτών Λογαριασμοί: 61.98.01
  -καταγγελίας συμβάσεως μισθώσεως ακινήτου Θέματα Λογαριασμών:
  -λόγω αδικοπραξίας τρίτου Λογαριασμοί: 81.03.99
  -λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων Λογαριασμοί: 81.03.99
  -μισθωτή για την έξωσή του από ακίνητο Λογαριασμοί: 16.19
 • Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία:
  -αποζημιώσεις όταν η επιχείρηση διακόπτει τη δραστηριότητά της Λογαριασμοί: 60.05
  -αποζημιώσεις πέραν των νομίμων ορίων Λογαριασμοί: 60.05
  -αποζημιώσεις που καταβάλλονται από νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση Λογαριασμοί: 60.05
  -αποζημιώσεις που καταβάλλονται οικειοθελώς Λογαριασμοί: 60.05
  -πότε χρησιμοποιείται ο λ/σμός Λογαριασμοί: 60.05
 • Αποζημιώσεις προσωπικού:
  -προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λογαριασμοί: 68.00
 • Αποζημίωση ασφαλιστική καταστραφέντων αποθεμάτων
  Γνωματεύσεις: 107/1810/1992 114/1839/1992 273/2295/1996
 • Αποζημίωση μισθωτή κτιρίου λόγω εξώσεως
  Γνωματεύσεις: 265/2266/1996
 • Αποθέματα αγοραζόμενα (γενική λογιστική):
  -αξία κτήσεως (βλ. αξία κτήσεως αγοραζόμενων αποθεμάτων) Ομάδες: 2.5.3
  -εκπτώσεις επί αγορών Ομάδες: 2.5.5
  -επιστροφές αγορών Ομάδες: 2.5.4
  -ζημίες από συμβάσεις αγορών αποθεμάτων Ομάδες: 2.5.6
  -λειτουργία των λογαριασμών των αγοραζόμενων αποθεμάτων στη γενική λογιστική Ομάδες: 2.5.2
  -προβλεπόμενοι λογαριασμοί και η ανάπτυξή τους Ομάδες: 2.5.1
 • Αποθέματα αγοραζόμενα από το εξωτερικό
  Ομάδες: 2.6
 • Αποθέματα καταστραφόμενα:
  -ασφαλιστική αποζημίωση Λογαριασμοί: 72
  -λογιστική αντιμετώπιση Ομάδες: 2.15
 • Αποθέματα κλαπέντα ή απολεσθέντα
  Λογαριασμοί: 72
 • Αποθέματα:
  -αξία αγορών (και πωλήσεων) όταν δεν πραγματοποιείται μετατροπή σε ευρώ του ξένου νομίσματος Ομάδες: 2.6.4
  -αξία κτήσεως Ομάδες: 2.5.3
  -απογραφή των αποθεμάτων Ομάδες:
  -αποθέματα αγοραζόμενα (γενική λογιστική) Ομάδες: 2.5
  -αποθέματα εισαγόμενα από το εξωτερικό Ομάδες: 2.6
  -αποθέματα εισαγόμενα από χώρες ΟΝΕ Ομάδες: 2.6.2
  -αποθέματα παραγόμενα (λογιστική παρακολούθηση) Ομάδες: 2.7
  -αποθεμάτων λογιστικές διακρίσεις Ομάδες: 2.4
  -αποτίμηση των αποθεμάτων Ομάδες: 2.4
  -απώλειες και κλοπές αποθεμάτων Ομάδες: 2.14
  -γνωματεύσεις ΕΣΥΛ Γνωματεύσεις: 51/1282/1990 107/1810/1992 114/1839/1992 130/1876/1993 146/1959/1993 170/2078/1993 217/2177/1994 220/2191/1994 250/2238/1995
  -δασμοί εισαγωγής επιστρεπτέοι Ομάδες: 2.6.6
  -διαφορές απογραφής (ελλείμματα - πλεονάσματα απογραφών) Ομάδες: 2.13
  -δωρεάν χορηγούμενα για κοινωφελείς σκοπούς Λογαριασμοί: 78.10
  -δωριζόμενα αποθέματα Ομάδες: 2.17
  -ειδικά έξοδα αγορών Ομάδες: 2.5.3.2
  -εκπτώσεις επί αγορών Ομάδες: 2.5.6
  -εμφάνιση των αποθεμάτων στον ισολογισμό Ομάδες:
  -έννοια Ομάδες: 2.3
  -έννοια και σπουδαιότητα των αποθεμάτων Ομάδες: 2.3
  -επιστροφές αγορών Ομάδες: 2.5.4
  -ζημίες από συμβάσεις αγορών Ομάδες: 2.5.6
  -ιδιοχρησιμοποίηση αποθεμάτων Ομάδες: 2.16
  -ιδιοχρησιμοποιούμενα Ομάδες: 2.16 Λογαριασμοί: 78.10
  -καταστρεφόμενα Λογαριασμοί: 78.10
  -καταστροφή αποθεμάτων Ομάδες: 2.15
  -κλεπτόμενα Ομάδες: 2.15 Λογαριασμοί: 78.10
  -λήψη των δικαιολογητικών αγορών μετά την παραλαβή των αποθεμάτων Ομάδες: 2.8.2.1
  -λήψη των δικαιολογητικών αγορών πριν από την παραλαβή των αποθεμάτων Ομάδες: 2.8.2.2
  -λογιστικές διακρίσεις Ομάδες: 2.4
  -περιεχόμενο της Ομάδας 2 Ομάδες: 2.1
  -πλεονάσματα Ομάδες: 2.13
  -ποσοτικές διαφορές παραλαβής Ομάδες: 2.12
  -πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί της Ομάδας 2 Ομάδες: 2.2
  -τακτοποίηση των λογαριασμών της Ομάδας 2 στο τέλος της χρήσεως όταν δεν τηρείται Ομάδα 9 Ομάδες:
  -τακτοποίηση των λογαριασμών της Ομάδας 2 στο τέλος της χρήσεως όταν τηρείται Ομάδα 9 Ομάδες:
  -τιμολογιακή αξία Ομάδες: 2.5.3.1
  -χορηγούμενα δείγματα Λογαριασμοί: 78.10
  -χορηγούμενα στο προσωπικό Λογαριασμοί: 78.10
  -χρονική τακτοποίηση των αγορών στη διάρκεια της χρήσεως Ομάδες: 2.8.1
  -χρονική τακτοποίηση των αγορών στο τέλος της χρήσεως Ομάδες: 2.8.2
 • Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα
  Λογαριασμοί: 41.90
 • Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο
  Λογαριασμοί: 41.91
 • Αποθεματικά ειδικά
  Λογαριασμοί: 41.04
 • Αποθεματικά καταστατικού
  Λογαριασμοί: 41.03
 • Αποθεματικά της ΕΠΕ :
  -τακτικό αποθεματικό Λογαριασμοί: 41.03
 • Αποθεματικά:
  -από κέρδη φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο Λογαριασμοί: 41.91 Θέματα Λογαριασμών: 41.1.3
  -αφορολόγητα Λογαριασμοί: 41.90 Θέματα Λογαριασμών: 41.1.3
  -γνωματεύσεις ΕΣΥΛ Γνωματεύσεις: 40/1062/1989 60/1374/1990 143/1949/1993 171/2083/1993 241/2228/1995 248/2233/1995 295/2425/1998
  -ειδικού προορισμού Λογαριασμοί: 41.03
  -έκτακτα Λογαριασμοί: 41.05
  -ελεύθερα Λογαριασμοί: 41.05
  -έννοια των αποθεματικών από άποψη φορολογική Θέματα Λογαριασμών: 41.1.3
  -επένδυση αποθεματικών Θέματα Λογαριασμών: 41.4
  -καταστατικού Λογαριασμοί: 41.03
  -λογαριασμός αποθεματικών προς διάθεση Λογαριασμοί: 88.07
  -προαιρετικά Λογαριασμοί: 41.05
  -φορολογημένα Θέματα Λογαριασμών: 41.1.3
 • Αποθεματικό προς αποκατάσταση ενεργητικού
  Λογαριασμοί: 41.08.08
 • Αποθεματικών διακρίσεις:
  -αποθεματικά μερισμάτων Θέματα Λογαριασμών: 41.2.4
  -αποθεματικό απόσβεσης κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 41.2.4
  -αποσκοπούντα να διανεμηθούν στους μετόχους Θέματα Λογαριασμών: 41.2.4.3
  -αποσκοπούντα σε επενδύσεις Θέματα Λογαριασμών: 41.2.4.1
  -αποσκοπούντα στην κάλυψη μελλοντικών ζημιών Θέματα Λογαριασμών: 41.2.4.2
  -έκτακτα Θέματα Λογαριασμών: 41.2.3
  -ελεύθερα Θέματα Λογαριασμών: 41.2.2
  -εμφανή Θέματα Λογαριασμών: 41.2.1
  -με κριτήριο ανάλογα με το σκοπό τους Θέματα Λογαριασμών: 41.2.4
  -με κριτήριο την εμφάνισή τους στον ισολογισμό Θέματα Λογαριασμών: 41.2.1
  -με κριτήριο το αίτιο που προκάλεσε το σχηματισμό τους Θέματα Λογαριασμών: 41.2.2
  -με κριτήριο το χρόνο σχηματισμού τους Θέματα Λογαριασμών: 41.2.3
  -προαιρετικά Θέματα Λογαριασμών: 41.2.2
  -τακτικά Θέματα Λογαριασμών: 41.2.3
  -υποχρεωτικά Θέματα Λογαριασμών: 41.2.2
 • Αποθεματικών έννοια:
  -από άποψη εμπορικής νομοθεσίας Θέματα Λογαριασμών: 41.1.2
  -από άποψη ιδιωτικοοικονομική Θέματα Λογαριασμών: 41.1.1
  -διαφορές αποθεματικών - αποσβέσεων Θέματα Λογαριασμών: 41.1.5
  -διαφορές αποθεματικών - προβλέψεων Θέματα Λογαριασμών: 41.1.6
  -εσφαλμένη χρησιμοποίηση του όρου αποθεματικά Θέματα Λογαριασμών: 41.1.4
 • Αποθεματικών χρησιμοποίηση
  Γνωματεύσεις: 171/2083/1993
 • Αποθεμάτων καταστροφή (από πυρκαγιά κ.λπ)
  Ομάδες: 2.15
  Γνωματεύσεις: 107/1810/1992 114/1839/1992 273/2295/1996
 • Αποθεμάτων λογιστικές διακρίσεις:
  -με κριτήριο την ενσωμάτωσή τους στο κόστος των παραγόμενων προϊόντων (άμεσα υλικά, έμμεσα υλικά) Ομάδες: 2.4.4
  -με κριτήριο τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση (εμπορικά - βιομηχανικά) Ομάδες: 2.4.2
  -με κριτήριο τον προορισμό τους στα πλαίσια της επιχείρησης (πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας, είδη συσκευασίας, ανταλλακτικά παγίων, εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα κ.λπ) Ομάδες: 2.4.1
  -με κριτήριο τον τρόπο αποκτήσεώς τους (αγοραζόμενα , παραγόμενα) Ομάδες: 2.4.3
 • Αποθήκευτρα
  Λογαριασμοί: 62.06
  Γνωματεύσεις: 117/1842/1992
 • Αποθήκης βιβλίο κατά το ΓΛΣ και ΚΒΣ
  Γνωματεύσεις: 161/2042/1993 185/2103/1993 246/598/1995
 • Απόκτηση αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ)
  Ομάδες: 0.15
 • Απόκτηση παγίων με έκδοση μετοχών
  Ομάδες:
 • Απολήψεις εταίρων ΕΠΕ
  Γνωματεύσεις: 90/1679/1991
 • Απορρόφηση ανωνύμων εταιριών:
  -γνωμάτευση ΕΣΥΛ Γνωματεύσεις: 249/2237/1995
 • Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
  Γνωματεύσεις: 133/1886/1993
 • Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
  Λογαριασμοί: 66
 • Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων:
  -αλλαγή μεθόδου αποσβέσεως Ομάδες: 1.16.2
  -αποσβέσεις σε περιόδους πληθωρισμού Ομάδες: 1.13.7
  -απόσβεση των προσθηκών και επεκτάσεων Ομάδες: 1.15.1
  -απόσβεση των πάγιων στοιχείων που υπόκεινται σε εξάντληση (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, κλπ) Ομάδες:
  -αποσβέσιμα πάγια στοιχεία Ομάδες: 1.13.1
  -αποσβεστέα αξία Ομάδες: 1.13.5
  -διάκριση των οικονομολογιστικών από τις φορολογικές αποσβέσεις Ομάδες:
  -διενέργεια αποσβέσεων επί της πραγματικής αξίας των πάγιων στοιχείων (IAS 16) Ομάδες: 1.13.7
  -εμφάνιση των αποσβέσεών τους στον ισολογισμό Ομάδες:
  -έννοια της απόσβεσης Ομάδες: 1.13.3
  -επανεξέταση της ωφέλιμης ζωής Ομάδες: 1.13.6
  -επιλογή μεθόδου αποσβέσεως Ομάδες: 1.16.1
  -εφάπαξ απόσβεση λογισμικού Ομάδες:
  -κανόνες που διατυπώνει το IAS 16 για τη διενέργεια των αποσβέσεων Ομάδες: 1.13.8
  -λογιστικά σφάλματα επί παγίων Ομάδες:
  -μεταβολή στους συντελεστές αποσβέσεως Ομάδες:
  -οικονομική απαξίωση Ομάδες: 1.13.2
  -παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος Λογαριασμοί: 85
  -παράγοντες που προσδιορίζουν την ωφέλιμη ζωή Ομάδες: 1.13.6
  -ποια στοιχεία ενεργητικού είναι αποσβέσιμα Ομάδες: 1.13.1
  -ποιοι παράγοντες επιφέρουν μείωση της αξίας των πάγιων στοιχείων Ομάδες: 1.13.2
  -προσδιοριστικοί παράγοντες των αποσβέσεων Ομάδες: 1.13.4
  -σε περιόδους πληθωρισμού Ομάδες: 1.13.7
  -υπολειμματική αξία Ομάδες: 1.13.3
  -χρονική φθορά των πάγιων στοιχείων Ομάδες: 1.13.2
  -ωφέλιμη ζωή πάγιων στοιχείων Ομάδες: 1.13.6
 • Αποσβέσεις τηλεοπτικών προγραμμάτων
  Γνωματεύσεις: 271/2292/1996
 • Αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων στη χώρα μας:
  -αποσβέσεις παγίων στις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά Ομάδες:
  -αποσβέσεις στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις Ομάδες:
  -απόσβεση παγίων που δεν περιλαμβάνονται στο π.δ. 100/1998 γίνεται με βάση τη χρονική περίοδο που υπολογίζεται ότι θα χρησιμοποιηθούν Ομάδες:
  -βάση υπολογισμού των αποσβέσεων (αποσβεστέα αξία) Ομάδες:
  -βασική μέθοδος λογισμού των αποσβέσεων ορίζεται η σταθερή μέθοδος Ομάδες:
  -γενικές αρχές που καθιερώνει ο ν. 2190/1920 Ομάδες: 1.17.2
  -γενικές αρχές που καθιερώνει το Ε.ΓΛΣ Ομάδες: 1.17.1
  -για ορισμένα πάγια στοιχεία ορισμένων επιχειρήσεων που αποκτώνται από 1.1.1998 και μετά επιτρέπεται η εφαρμογή μεθόδου φθίνουσας απόσβεσης Ομάδες:
  -δεν αναγνωρίζεται ως εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδα η επιπλέον των νόμιμων συντελεστών δαπάνη των αποσβέσεων Ομάδες:
  -επί διακοπής λειτουργίας ή χρησιμοποιήσεως παγίων για συντήρηση ή επισκευή Ομάδες:
  -επί παγίων εποχιακών επιχειρήσεων Ομάδες:
  -επί παγίων μετασχηματισμένων επιχειρήσεων με βάση το ν.δ. 1297/1972, το ν. 2166/1993 και το ν. 2190/1920 Ομάδες:
  -επί χρησιμοποιήσεως παγίων από τρίτους Ομάδες:
  -εφάπαξ απόσβεση Η/Υ Ομάδες:
  -εφάπαξ απόσβεση παγίων αξίας μέχρι 600 ευρώ Ομάδες:
  -κριτική των τακτικών αποσβέσεων Ομάδες:
  -λογισμός αποσβέσεων με συντελεστή μικρότερο του νόμιμου συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος της έκπτωσης της διαφοράς της δαπάνης της αποσβέσεως σε επόμενες χρήσεις Ομάδες:
  -λογιστική απεικόνιση των αποσβέσεων Ομάδες:
  -μη λογισμός αποσβέσεων σε μία χρήση συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος έκπτωσης της δαπάνης των αποσβέσεων σε επόμενες χρήσεις Ομάδες:
  -οι νέες επιχειρήσεις (ιδρυόμενες από την 23.12.1997 και μετά) δικαιούνται στις τρεις (3) πρώτες χρήσεις να διενεργούν μειωμένες αποσβέσεις - το αυτό και για τα νέα υποκαταστήματα Ομάδες:
  -παράδειγμα λογισμού αποσβέσεων με τη φθίνουσα μέθοδο Ομάδες:
  -πίνακας συντελεστών αποσβέσεων σταθερής μεθόδου (π.δ. 100/1998) Ομάδες:
  -ποια πάγια δυνατό να αποσβένονται με τη φθίνουσα μέθοδο Ομάδες:
  -συμπεράσματα περί των αποσβέσεων στη χώρα μας Ομάδες:
  -υποχρεωτικός χαρακτήρας των τακτικών αποσβέσεων Ομάδες:
  -φθίνουσα μέθοδος που καθιερώνεται με το π.δ 100/1998 Ομάδες:
 • Αποσβέσεις των πάγιων ως στοιχείο κόστους:
  -για τα εφάπαξ αποσβενυόμενα στοιχεία η δαπάνη που αντιστοιχεί στις τακτικές άγεται στο λ/σμό 66 και κοστολογούνται και οι πέραν των τακτικών στο λ/σμό 85 και δεν κοστολογούνται Ομάδες:
  -κοστολογική μεταχείριση των αποσβέσεων των άυλων πάγιων στοιχείων Ομάδες:
  -κοστολογούνται οι τακτικές αποσβέσεις Ομάδες:
  -οι πρόσθετες (επιταχυνόμενες) αποσβέσεις δεν κοστολογούνται Ομάδες:
 • Απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων κατά πελατών (απόσβεση οργανικών απαιτήσεων):
  -βάση υπολογισμού της πρόβλεψης Ομάδες:
  -γνωστοποίηση διαγραφής στον πελάτη Ομάδες:
  -διαγραφή των ανεπίδεκτων εισπράξεως πελατών 3.5.3 Ομάδες:
  -διάκριση της πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες (οργανικές απαιτήσεις) από την πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες (ανόργανες απαιτήσεις) Ομάδες:
  -επανάκτηση προβλέψεως Ομάδες:
  -η διενέργεια της προβλέψεως είναι προαιρετική Ομάδες:
  -η δαπάνη της πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες συνιστά γενικό έξοδο διάθεσης Λογαριασμοί: 68.09
  -η πρόβλεψη για ζημίες από επισφαλείς απαιτήσεις πρέπει να γίνεται με χρέωση του λ/σμού 68 και όχι του λ/σμού 83 Ομάδες:
  -μέγιστο όριο της σχηματισμένης πρόβλεψης (υπόλοιπο λ/σμού 44.11) Ομάδες:
  -πότε η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων υπολογίζεται και επί των αποδείξεων λιανικής πωλήσεως επί πιστώσει Ομάδες:
  -τι υποδεικνύουμε όταν η επιχείρηση πωλεί έναντι γραμματίων ή επιταγών και ο λ/σμός 30 έχει μικρό ή μηδενικό υπόλοιπο Ομάδες:
  -το σύστημα αποσβέσεων επισφαλών απαιτήσεων που προβλέπει το Ε.ΓΛΣ ισχύει μόνο για τις προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (ανόργανες απαιτήσεις) Ομάδες:
 • Απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων:
  -απόσβεση απαιτήσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Ομάδες:
  -απόσβεση επισφαλούς απαιτήσεως από άποψη Φ.Π.Α Ομάδες:
  -απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων επιχειρήσεως σταθερής και κινητής τηλεφωνίας Ομάδες:
  -είσπραξη αποσβεσμένης απαιτήσεως Ομάδες:
  -η επιχείρηση έχει την ευχέρεια να μην προβαίνει σε απόσβεση ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων όταν η σχηματισμένη πρόβλεψη είναι ανεπαρκής Ομάδες:
  -η επιχείρηση μπορεί να διενεργεί πρόβλεψη με μικρότερα των προβλεπόμενων από το νόμο ποσοστά ή να μη διενεργεί παντάπασιν Ομάδες:
  -κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις Ομάδες:
  -κριτική του συστήματος αποσβέσεως των επισφαλών πελατών που προβλέπει ο φορολογικός νόμος Ομάδες:
  -λογιστική διαδικασία Ομάδες:
  -ποιος δικαιούται να διενεργεί την πρόβλεψη Ομάδες:
  -το σύστημα αποσβέσεων απαιτήσεων που προβλέπει ο φορολογικός νόμος Ομάδες:
  -υποβολή στη Δ.Ο.Υ Ομάδες:
 • Απόσβεση επισφαλών χρεωστών (ανόργανων απαιτήσεων)
  Ομάδες:
 • Απόσβεση των επισφαλών οργανικών απαιτήσεων κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις
  Ομάδες:
 • Αποσβεστέα αξία πάγιων στοιχείων
  Ομάδες: 1.13.5
 • Απόσυρση πάγιων στοιχείων
  Ομάδες: 1.11
 • Αποτελέσματα (εισόδημα) από συμμετοχές:
  -δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα κέρδη στην Ελλάδα, η ζημία από συμμετοχή σε αλλοδαπή επιχείρηση Θέματα Λογαριασμών:
  -ζημίες (αρνητικό εισόδημα) από συμμετοχές Θέματα Λογαριασμών:
  -κέρδη (εισόδημα) από συμμετοχές σε επιχειρήσεις Θέματα Λογαριασμών:
  -τα κέρδη από ΕΠΕ και προσωπικές εταιρίες υπόκεινται σε χαρτόσημο 1,2 που βαρύνει την εταιρία Θέματα Λογαριασμών:
 • Αποτελέσματα προς διάθεση:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 88 Θέματα Λογαριασμών: 88.2
  -λειτουργία του λογαριασμού 88 Θέματα Λογαριασμών: 88.3
  -λογιστική διαδικασία διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως - πρακτική εφαρμογή Θέματα Λογαριασμών: 88.4
  -περιεχόμενο του λογαριασμού 88 Θέματα Λογαριασμών: 88.1
 • Αποτελέσματα χρήσεως:
  -απόκρυψη κερδών Ομάδες: 8.4.3
  -διακρίσεις των αποτελεσμάτων Ομάδες: 8.7
  -εικονικά κέρδη Ομάδες: 8.4.2
  -έννοια του αποτελέσματος Ομάδες: 8.1
  -έννοια του αποτελέσματος εκμεταλλεύσεως και του αποτελέσματος της χρήσεως Ομάδες: 8.6
  -έννοια του εταιρικού βάρους Ομάδες: 8.4.4
  -λογιστική διαδικασία προσδιορισμού των αποτελεσμάτων - πρακτική εφαρμογή Θέματα Λογαριασμών: 86.4.4
  -όταν ο φόρος εισοδήματος υπερβαίνει τα λογιστικά κέρδη Γνωματεύσεις: 57/1353/1990
  -τα αποτελέσματα από άποψη εμπορικής νομοθεσίας Ομάδες: 8.4
  -τα αποτελέσματα από φορολογική άποψη Ομάδες: 8.5
  -τα εμπορικά ταυτίζονται με τα λογιστικά αποτελέσματα Ομάδες: 8.4.1
  -το αποτέλεσμα από ιδιωτικοοικονομική άποψη Ομάδες: 8.4.1
  -το αποτέλεσμα από λογιστική άποψη Ομάδες: 8.3
 • Αποτελέσματα:
  -από ιδιωτική άποψη Ομάδες: 8.2
  -απόκρυψη κερδών Ομάδες: 8.4.3
  -διανεμόμενα Ομάδες: 8.7
  -εικονικά κέρδη Ομάδες: 8.4.2
  -εκμεταλλεύσεως Ομάδες: 8.6
  -έκτακτα Ομάδες: 8.7
  -εμπορικά κέρδη Ομάδες: 8.4.1
  -έννοια Ομάδες: 8.1
  -εσωλογιστικά περιοδικά αποτελέσματα Θέματα Λογαριασμών: 80.1
  -λογιστικό Ομάδες: 8.3 8.7
  -μη διανεμόμενα Ομάδες: 8.7
  -οργανικά Ομάδες: 8.7
  -φορολογητέα Ομάδες: 8.5
  -φορολογικά Ομάδες: 8.7
 • Αποτίμηση αποθεμάτων:
  -αγοραζόμενων Ομάδες: 2.11.2.2
  -αλλαγή μεθόδου προσδιορισμού του κόστους κτήσεως Ομάδες: 2.11.4
  -αποθεμάτων που υπέστησαν μείωση της αξίας τους Ομάδες: 2.11.2.4
  -βασικός κανόνας αποτίμησης ο κανόνας της κατ' είδος χαμηλότερης τιμής Ομάδες: 2.11.2.1
  -ελαττωματικών Ομάδες: 2.11.2.3.5
  -η αρχή της «συνέπειας» στην αποτίμηση των αποθεμάτων Ομάδες: 2.11.4.1
  -κόστος παραγωγής ιστορικό Ομάδες: 2.11.2.3.2
  -κυριότερες μέθοδοι Ομάδες: 2.11.1.3
  -λογιστική αντιμετώπιση Ομάδες: 2.11.2.6
  -μέθοδοι Γνωματεύσεις: 43/1126/1989 99/1735/1992 202/2133/1994
  -μέθοδοι αποτιμήσεως που δεν αναγνωρίζονται από την κείμενη νομοθεσία Ομάδες: 2.11.7
  -μέθοδοι αποτιμήσεως των κατασκευαζόμενων έργων Ομάδες: 2.11.7.2
  -μέθοδοι υπολογισμού του κόστους κτήσεως που υιοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία Ομάδες: 2.11.3
  -ο κανόνας της χαμηλότερης τιμής μεταξύ κόστους κτήσεως και τρέχουσας τιμής (Cost to Market Rule) σύμφωνα με τις σύγχρονες λογιστικές αντιλήψεις Ομάδες: 2.11.6
  -παραγόμενων Ομάδες: 2.11.2.2
  -ποια μέθοδος ροής κόστους ενδείκνυται για την αποτίμηση των αποθεμάτων της επιχείρησης Ομάδες: 2.11.5
  -τρέχον κόστος παραγωγής Ομάδες: 2.11.2.3.3
  -υπολειμμάτων Ομάδες: 2.11.2.3.7
  -υποπροϊόντων Ομάδες: 2.11.2.3.6
 • Αποτίμηση προθεσμιακών καταθέσεων σε Ξ.Ν
  Γνωματεύσεις: 235/2219/1995
 • Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων:
  -αποτίμηση μετοχών ΑΕ και λοιπών χρεογράφων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Θέματα Λογαριασμών:
  -αποτίμηση μετοχών και χρεογράφων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Θέματα Λογαριασμών:
  -αποτίμηση συμμετοχών σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας Θέματα Λογαριασμών:
  -αποτίμηση των τίτλων σε Ξ.Ν Θέματα Λογαριασμών: 18.7
  -δεν πρέπει να αποτιμώνται στην εσωτερική λογιστική τους αξία οι συμμετοχές στις περιπτώσεις που η αξία αυτή υπολείπεται ουσιωδώς της τρέχουσας αξίας των συμμετοχών που προκύπτει από αδιαμφισβήτητα αξιόπιστα στοιχεία Θέματα Λογαριασμών:
 • Αποτίμηση υποχρεώσεων
  -αποτίμηση υποχρεώσεως σε Ξ.Ν Θέματα Λογαριασμών: 45.7 Γνωματεύσεις: 198/2129/1994
  -γενικά για την αποτίμηση των υποχρεώσεων Θέματα Λογαριασμών: 45.5
  -λογιστική αντιμετώπιση των λογιστικών διαφορών Θέματα Λογαριασμών: 45.9
  -μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις Θέματα Λογαριασμών: 45.7
  -υποχρεώσεων σε Ξ.Ν - καταχώρηση και αποτίμηση Ομάδες:
 • Απώλεια εμπορευμάτων
  Γνωματεύσεις: 217/2177/1994
 • Απώλειες και κλοπές αποθεμάτων
  Ομάδες: 2.14
  Γνωματεύσεις: 217/2177/1994
 • Αρραβών :
  -καταπίπτων υπέρ της επιχείρησης Λογαριασμοί: 81.01.02 81.03.99
 • Αρχή της αυτονομίας
  Ομάδες: 0.10.1
 • Αρχή της κατ' είδος συγκεντρώσεως των αποθεμάτων εξόδων και εσόδων
  Ομάδες: 0.10.2
 • Αρχή της καταρτίσεως του «λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως»
  Ομάδες: 0.10.3
 • Ασφαλιστικές εταιρίες (λογιστικός χειρισμός ορισμένων συναλλαγών)
  Γνωματεύσεις: 13/877/1987
 • Ασφαλιστικοί οργανισμοί:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού Θέματα Λογαριασμών: 55.1
  -εμφάνιση του λογαριασμού στον ισολογισμό Θέματα Λογαριασμών: 55.99
  -επικουρικά ταμεία Λογαριασμοί: 55.02
  -ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Λογαριασμοί: 55.00
  -κρατήσεις και εισφορές καθυστέρησης τρέχουσας χρήσεως Λογαριασμοί: 55.90
  -κρατήσεις και εισφορές καθυστερούμενες προηγούμενων χρήσεων Λογαριασμοί: 55.99
  -λοιπά ταμεία κύριας ασφαλίσεως Λογαριασμοί: 55.01
  -μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Λογαριασμοί: 45.23
  -περιεχόμενο του λογαριασμού Θέματα Λογαριασμών: 55.2
 • Ασφάλιστρα:
  -αποθεματικό αυτασφάλισης Λογαριασμοί: 62.05
  -εισπραττόμενα ασφάλιστρα λόγω διακοπής της ασφαλίσεως ζωής εργατοϋπαλλήλων αποχωρούντων από την επιχείρηση Λογαριασμοί: 62.05
  -εργοδοτικές εισφορές για ομαδικές ασφαλίσεις ζωής των εργατοϋπαλλήλων Λογαριασμοί: 62.05
  -κατά κινδύνων ζωής μελών των μελών Δ.Σ επί ομαδικής ασφαλίσεως του προσωπικού Λογαριασμοί: 62.05
  -κατά κινδύνων ζωής του επιχειρηματία των εταίρων (ΕΠΕ, Ο.Ε, ΕΕ) και των οικογενειών τους Λογαριασμοί: 62.05
  -κατά κινδύνων που συνδέονται με την άσκηση της επιχειρήσεως Λογαριασμοί: 62.05
  -ομαδικά ασφάλιστρα ζωής Λογαριασμοί: 62.05
 • ¶υλα πάγια στοιχεία (ασώματες ακινητοποιήσεις):
  -Know - How Λογαριασμοί: 16.01.03
  -αξία κτήσεως Θέματα Λογαριασμών: 16.6
  -αποζημίωση για την αποστέρηση του δικαιώματος ασκήσεως επιχειρήσεως Λογαριασμοί: 81.03.05
  -αποζημίωση λόγω προσβολής άυλου περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης Λογαριασμοί: 81.01.99
  -αποσβέσεις, παύση χρησιμοποίησης ή πώληση άυλου πάγιου στοιχείου Θέματα Λογαριασμών: 16.6
  -απόσβεση των άυλων πάγιων στοιχείων Θέματα Λογαριασμών:
  -διαφορά τους από τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης Θέματα Λογαριασμών: 16.3
  -δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας Λογαριασμοί: 16.01
  -δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ορυχείων, μεταλλείων, λατομείων Λογαριασμοί: 16.02
  -δικαιώματα χρήσεως ενσώματων παγίων Λογαριασμοί: 16.04
  -διπλώματα ευρεσιτεχνίας Λογαριασμοί: 16.01.00
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 16.2
  -ενοίκια από την εκμίσθωσή τους Λογαριασμοί: 75.09
  -ενοίκια μεταλλευτικών παραχωρήσεων Λογαριασμοί: 75.09
  -έσοδα από παραχωρήσεις της χρήσης άυλων στοιχείων Θέματα Λογαριασμών: 75.1
  -ιδιοπαραγόμενα άυλα πάγια στοιχεία Θέματα Λογαριασμών:
  -κέρδη από τη μεταβίβασή τους Λογαριασμοί: 81.03.05
  -κέρδη ή ωφέλεια από τη μεταβίβαση του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως άυλων παγίων στοιχείων (φορολογική αντιμετώπιση) Θέματα Λογαριασμών: 16.4
  -κύρια χαρακτηριστικά Θέματα Λογαριασμών: 16.3
  -λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της αγοράς και πώλησης άυλου πάγιου στοιχείου Θέματα Λογαριασμών:
  -λοιπές παραχωρήσεις Λογαριασμοί: 16.03
  -μισθωτικά δικαιώματα Θέματα Λογαριασμών: 16.05.1
  -παραχώρηση της χρήσης άυλου πάγιου στοιχείου Θέματα Λογαριασμών: 16.6
  -πνευματική ιδιοκτησία Θέματα Λογαριασμών: 16.05.2
  -ποια άυλα στοιχεία παρακολουθούνται λογιστικά Θέματα Λογαριασμών: 16.5
  -προϋποθέσεις για την αποτίμηση της αξίας των άυλων στοιχείων κατά το Υπουργείο Εμπορίου Θέματα Λογαριασμών: 16.6
  -σήματα Λογαριασμοί: 16.01.02
  -τα δημιουργούμενα από την επιχείρηση καταχωρούνται στο κόστος κτήσεώς τους Θέματα Λογαριασμών: 16.5
 • ¶υλοι τίτλοι δημοσίου
  Γνωματεύσεις: 285/2317/1997
 • Αύξηση κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας:
  -αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων Λογαριασμοί: 41.07 Θέματα Λογαριασμών:
  -αύξηση με απόφαση γενικής συνελεύσεως συνήθους απαρτίας Θέματα Λογαριασμών:
  -αύξηση με απόφαση Δ.Σ Θέματα Λογαριασμών:
  -αύξηση με απόφαση καταστατικής γενικής συνελεύσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -αύξηση με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Θέματα Λογαριασμών:
  -αύξηση με κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -αύξηση με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων Θέματα Λογαριασμών:
  -αύξηση με νέες εισφορές Θέματα Λογαριασμών: 40.00.17
  -αύξηση όταν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών Θέματα Λογαριασμών:
  -δεν αποτελεί τροποποίηση καταστατικού η αύξηση με απόφαση Δ.Σ ή Γ.Σ συνήθους απαρτίας Θέματα Λογαριασμών:
  -διαδικασία Θέματα Λογαριασμών:
  -κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τράπεζες Θέματα Λογαριασμών:
  -μετατροπή ομολογιών σε μετοχές Θέματα Λογαριασμών: 45.00.5
  -πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αυξήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -ποια αποθεματικά είναι κεφαλαιοποιήσιμα Θέματα Λογαριασμών:
  -πότε συντελείται η αύξηση και γίνονται οι δέουσες λογιστικές εγγραφές Θέματα Λογαριασμών:
  -προθεσμίες καταβολής του ποσού της αυξήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -σπουδαιότητα της αυξήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -τα κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά φορολογούνται αυτοτελώς Θέματα Λογαριασμών:
  -τρόποι αυξήσεως του κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών:
  -φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 40.00.13.5
 • Αυτοκίνητα:
  -ανταλλαγή αυτοκινήτων Θέματα Λογαριασμών: 13.2
  -αντικατάσταση κινητήρα Θέματα Λογαριασμών: 13.2
  -επιβατικά Λογαριασμοί: 13
  -λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας από πώληση αυτοκινήτων Θέματα Λογαριασμών: 13.2
  -μη έκπτωση Φ.Π.Α επί αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων Θέματα Λογαριασμών: 13.2
  -παραχώρηση αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου Δ.Χ Λογαριασμοί: 16.03
  -πλασματική τιμή πώλησης Θέματα Λογαριασμών: 13.2
  -πώληση αυτοκινήτου Δ.Χ Θέματα Λογαριασμών: 13.2
  -φορολογία υπεραξίας Θέματα Λογαριασμών: 13.2
  -φορτηγά Λογαριασμοί: 13
 • Αυτοπαράδοση αποθεμάτων:
  -ανάληψη από τον επιχειρηματία αποθεμάτων για την ικανοποίηση αναγκών του ή για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχειρήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -γενικά για την αυτοπαράδοση αγαθών Θέματα Λογαριασμών:
  -διάθεση αποθεμάτων από υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα της ίδιας επιχειρήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -διακίνηση, διάθεση και τήρηση αποθήκης δειγμάτων κατά τον Κ.Β.Σ Θέματα Λογαριασμών:
  -δωρεά χορήγηση αποθεμάτων στο προσωπικό της επιχείρησης Θέματα Λογαριασμών:
  -δωρεάν διάθεση δειγμάτων Θέματα Λογαριασμών:
  -δωριζόμενα από την επιχείρηση αποθέματα Θέματα Λογαριασμών:
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών:
  -έννοια των δειγμάτων Θέματα Λογαριασμών:
  -επιστροφή αγαθού δωριθέντος με στοιχείο αυτοπαράδοσης Ομάδες: 2.17.2
  -λογιστική αντιμετώπιση της αυτοπαράδοσης αποθεμάτων Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική αντιμετώπιση των χορηγούμενων δειγμάτων Θέματα Λογαριασμών:
  -νόμιμο δικαιολογητικό στοιχεία κατά τον Κ.Β.Σ Θέματα Λογαριασμών:
  -τα δείγματα από άποψη Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών:
 • Αυτοτέλεια των χρήσεων:
  -αν φορολογητέα ύλη περιληφθεί σε διαχειριστικό έτος άλλο από αυτό στο οποίο ανήκει Λογαριασμοί: 82.00
  -έννοια Ομάδες:
 • Αφανή αποθεματικά:
  -αναγκαστικά Θέματα Λογαριασμών: 41.3.1
  -αυθαίρετα Θέματα Λογαριασμών: 41.3.1
  -εκ του νόμου Θέματα Λογαριασμών: 41.3.1
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 41.3.1
  -εξακριβώσιμα ή αναγνωρίσιμα Θέματα Λογαριασμών: 41.3.1
  -κριτική Θέματα Λογαριασμών: 41.3.3
  -μη εξακριβώσιμα ή λανθάνοντα Θέματα Λογαριασμών: 41.3.1
  -πρωτογενή και υστερογενή Θέματα Λογαριασμών: 41.3.1
  -σκοποί Θέματα Λογαριασμών: 41.3.2
  -υποκειμενικής κρίσεως Θέματα Λογαριασμών: 41.3.1
 • Αφορολόγητα αποθεματικά και εκπτώσεις του ν. 1892/1990:
  -κεφαλαιοποιούμενα φορολογούνται αυτοτελώς Θέματα Λογαριασμών:
  -οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πραγματοποιούν αφορολόγητες εκπτώσεις του ν. 1892/1990 για επενδύσεις που πραγματοποιούν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2601/1998 (δηλ. μετά την 15.4.1998) Λογαριασμοί: 41.08.00
 • Αφορολόγητα αποθεματικά:
  -γενικά περί αφορολόγητων αποθεματικών Θέματα Λογαριασμών: 41.08.1
  -λογιστική παρακολούθηση των επενδύσεων και των αφορολόγητων αποθεματικών Θέματα Λογαριασμών: 41.08.2
 • Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων
  Λογαριασμοί: 41.92
 • Αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του ν. 2601/1998:
  -κέρδη επί των οποίων υπολογίζεται Θέματα Λογαριασμών: 41.08.01.1
  -λογιστική παρακολούθηση του αποθεματικού (σχηματισμός - διάλυση - ανάκληση) Θέματα Λογαριασμών: 41.08.01.2
  -προϋποθέσεις για το σχηματισμό του αποθεματικού Θέματα Λογαριασμών: 41.08.01.1
  -υποχρεώσεις της επιχείρησης Θέματα Λογαριασμών: 41.08.01.1
  -ύψος του αφορολόγητου αποθεματικού επί της αξίας της επενδύσεως ή του συνολικού μισθώματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού Θέματα Λογαριασμών: 41.08.01.1
  -χρονικός περιορισμός ολοκλήρωσης της επένδυσης Θέματα Λογαριασμών: 41.08.01.1
 • Αφορολόγητο αποθεματικό κερδών από πώληση εταιρικών μερίδων και μεριδίων:
  -λογιστική αντιμετώπιση Λογαριασμοί: 41.08.05
  -πως υπολογίζεται η ελάχιστη αξία μεταβίβασης Λογαριασμοί: 41.08.05
  -το κέρδος φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20 Λογαριασμοί: 41.08.05
 • Αφορολόγητο αποθεματικό κερδών από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α (άρθρο 38 του ν. 2238/1994):
  -διαδικασία - προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α Θέματα Λογαριασμών:
  -διανομή των κερδών από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.2
  -εμφάνιση στον Ισολογισμό της ακάλυπτης ζημίας από μετοχές κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.7
  -η ζημία από την αποτίμηση κινητών αξιών του χαρτοφυλακίου Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεως Χαρτοφυλακίου της χρήσεως 2000 υποβάλλεται σε πενταετή απόσβεση Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.2
  -η ζημία από την πώληση ή την αποτίμηση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α της χρήσεως 2000 υποβάλλονται σε πενταετή απόσβεση Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.2
  -η ζημία της ανώνυμης εταιρίας, ΕΠΕ, κ.λπ που προκύπτει από την αφαίρεση των κερδών από πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α, δε μεταφέρεται στα επόμενα έτη για συμψηφισμό Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.5
  -κέρδη από πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.2
  -κέρδη από πώληση μετοχών από ιδιώτες ή από προσωπικές εταιρίες Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.2
  -λειτουργία του λογαριασμού Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.3
  -λογιστική αντιμετώπιση της μεταβιβάσεως των μετοχών στο Χ.Α.Α στη λογιστική του αγοραστή των μετοχών Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.6
  -λογιστικός χειρισμός κερδών και ζημιών από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων, σύμφωνα με τις απόψεις του Ε.ΣΥ.Λ (Γνωμ. 288/2352/1997) Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.4
  -το ακάλυπτο ποσό ζημίας από αποτίμηση μετοχών και ομολογιών δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.2
  -το ακάλυπτο ποσό ζημίας από πώληση μετοχών δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.2
  -φορολογία μεταβιβάσεως μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α και σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια Θέματα Λογαριασμών:
  -φορολογική αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α και σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.2
 • Αφορολόγητο αποθεματικό κερδών από πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α:
  -διαδικασία - προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση των μετοχών Θέματα Λογαριασμών: 18.4.2
  -λογιστική της μεταβίβασης των μετοχών στη λογιστική του αγοραστή των μετοχών Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική της μεταβίβασης των μετοχών στη λογιστική του πωλητή των μετοχών Θέματα Λογαριασμών: 18.4.2
  -προσδιορισμός της «πραγματικής» αξίας των μετοχών Θέματα Λογαριασμών:
  -φορολογία κατά τη μεταβίβαση των μετοχών Θέματα Λογαριασμών:
  -χρήσιμες επισημάνσεις Θέματα Λογαριασμών:
 • Αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 20 του ν. 1892/1990 (άρθρο 22 του ν. 1828/1989):
  -επί ποίων κερδών υπολογίζεται το αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 20 του ν.1892/1990 Θέματα Λογαριασμών:
  -ισχύουσα νομοθεσία Θέματα Λογαριασμών: 41.08.02.1
  -κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 20 του ν. 1892/1990 Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική παρακολούθηση του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 20 του ν. 1892/1990 Θέματα Λογαριασμών:
  -παρεχόμενο κίνητρο Θέματα Λογαριασμών: 41.08.02.2
  -ποια δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ για το αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 20 του ν. 1892/1990 Θέματα Λογαριασμών:
  -ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να σχηματίζουν το αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του ν. 1892/1990 και για ποια επενδυτικά αγαθά Θέματα Λογαριασμών: 41.08.02.3
  -σειρά σχηματισμού, στην ίδια χρήση, των αφορολόγητων εκπτώσεων των αναπτυξιακών νόμων και του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 20 του ν. 1892/1990 Θέματα Λογαριασμών:
  -φορολόγηση του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 20 του ν. 1892/1990 Θέματα Λογαριασμών:
  -χρόνος επενδύσεως του αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 20 του ν. 1892/1990 Θέματα Λογαριασμών:
 • Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου με ρήτρα ECU ή Ξ.Ν
  Γνωματεύσεις: 237/2222/1995
21 Φεβρουαρίου 2018
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα